Cách chuyển đổi các đơn vị thể tích

Công thức chuyển đổi cơ bản từ lít (l)
1 Lít = 10 đêxilít
1 Lít = 100 xentilít
1 Lít = 1000 millilit
1 Lít = 1000 cc
1 Lít = 1000000 microlitre
1 Lít = 0.001 kilôlit
1 Lít = 0.000001 mêgalit
1 Lít = 0.2641720524 gallon
1 Lít = 1.056688209 quart
1 Lít = 0.001048301795 tun
1 Lít = 0.001
1 Lít = 1000 cm³
1 Lít = 1 dm³
1 Lít = 1000000 mm³
1 Lít = 0.001307950619 yard³

Đổi từ đêxilít sang các đơn vị thể tích khác
1 đêxilít = 0.1 Lít
1 đêxilít = 10 xentilít
1 đêxilít = 100 millilit
1 đêxilít = 100 cc
1 đêxilít = 100000 microlitre
1 đêxilít = 0.0001 kilôlit
1 đêxilít = 1e-7 mêgalit
1 đêxilít = 0.02641720524 gallon
1 đêxilít = 0.1056688209 quart
1 đêxilít = 0.0001048301795 tun
1 đêxilít = 0.0001
1 đêxilít = 100 cm³
1 đêxilít = 0.1 dm³
1 đêxilít = 100000 mm³
1 đêxilít = 0.0001307950619 yard³

Đổi từ xentilít sang các đơn vị thể tích khác
1 xentilít = 0.01 Lít
1 xentilít = 0.1 đêxilít
1 xentilít = 10 millilit
1 xentilít = 10 cc
1 xentilít = 10000 microlitre
1 xentilít = 0.00001 kilôlit
1 xentilít = 1e-8 mêgalit
1 xentilít = 0.0026417205240000003 gallon
1 xentilít = 0.01056688209 quart
1 xentilít = 0.000010483017950000001 tun
1 xentilít = 0.00001
1 xentilít = 10 cm³
1 xentilít = 0.01 dm³
1 xentilít = 10000 mm³
1 xentilít = 0.000013079506189999999 yard³

Đổi từ millilit sang các đơn vị thể tích khác
1 millilit = 0.001 Lít
1 millilit = 0.01 đêxilít
1 millilit = 0.1 xentilít
1 millilit = 1 cc
1 millilit = 1000 microlitre
1 millilit = 0.000001 kilôlit
1 millilit = 9.999999999999999e-10 mêgalit
1 millilit = 0.00026417205240000005 gallon
1 millilit = 0.001056688209 quart
1 millilit = 0.000001048301795 tun
1 millilit = 0.000001
1 millilit = 1 cm³
1 millilit = 0.001 dm³
1 millilit = 1000 mm³
1 millilit = 0.000001307950619 yard³


Đổi từ cc sang các đơn vị thể tích khác
1 cc = 0.001 Lít
1 cc = 0.01 đêxilít
1 cc = 0.1 xentilít
1 cc = 1 millilit
1 cc = 1000 microlitre
1 cc = 0.000001 kilôlit
1 cc = 9.999999999999999e-10 mêgalit
1 cc = 0.00026417205240000005 gallon
1 cc = 0.001056688209 quart
1 cc = 0.000001048301795 tun
1 cc = 0.000001
1 cc = 1 cm³
1 cc = 0.001 dm³
1 cc = 1000 mm³
1 cc = 0.000001307950619 yard³

Đổi từ microliter sang các đơn vị thể tích khác
1 microlitre = 0.000001 Lít
1 microlitre = 0.00001 đêxilít
1 microlitre = 0.0001 xentilít
1 microlitre = 0.001 millilit
1 microlitre = 0.001 cc
1 microlitre = 1e-9 kilôlit
1 microlitre = 1e-12 mêgalit
1 microlitre = 2.6417205240000003e-7 gallon
1 microlitre = 0.000001056688209 quart
1 microlitre = 1.048301795e-9 tun
1 microlitre = 1e-9
1 microlitre = 0.001 cm³
1 microlitre = 0.000001 dm³
1 microlitre = 1 mm³
1 microlitre = 1.307950619e-9 yard³

Đổi từ kilôlit sang các đơn vị thể tích khác
1 kilôlit = 1000 Lít
1 kilôlit = 10000 đêxilít
1 kilôlit = 100000 xentilít
1 kilôlit = 1000000 millilit
1 kilôlit = 1000000 cc
1 kilôlit = 1000000000 microlitre
1 kilôlit = 0.001 mêgalit
1 kilôlit = 264.17205240000004 gallon
1 kilôlit = 1056.688209 quart
1 kilôlit = 1.048301795 tun
1 kilôlit = 1
1 kilôlit = 1000000 cm³
1 kilôlit = 1000 dm³
1 kilôlit = 1000000000 mm³
1 kilôlit = 1.3079506189999999 yard³

Đổi từ mêgalit sang các đơn vị thể tích khác
1 mêgalit = 1000000 Lít
1 mêgalit = 10000000 đêxilít
1 mêgalit = 100000000 xentilít
1 mêgalit = 1000000000 millilit
1 mêgalit = 1000000000 cc
1 mêgalit = 1000000000000 microlitre
1 mêgalit = 1000.0000000000001 kilôlit
1 mêgalit = 264172.05240000004 gallon
1 mêgalit = 1056688.209 quart
1 mêgalit = 1048.301795 tun
1 mêgalit = 1000.0000000000001
1 mêgalit = 1000000000 cm³
1 mêgalit = 1000000 dm³
1 mêgalit = 1000000000000 mm³
1 mêgalit = 1307.950619 yard³

Đổi từ gallon sang các đơn vị thể tích khác
1 gallon = 3.785411783400294 Lít
1 gallon = 37.85411783400294 đêxilít
1 gallon = 378.5411783400294 xentilít
1 gallon = 3785.411783400294 millilit
1 gallon = 3785.411783400294 cc
1 gallon = 3785411.783400294 microlitre
1 gallon = 0.003785411783400294 kilôlit
1 gallon = 0.0000037854117834002937 mêgalit
1 gallon = 3.999999997728753 quart
1 gallon = 0.0039682539673526794 tun
1 gallon = 0.003785411783400294
1 gallon = 3785.411783400294 cm³
1 gallon = 3.785411783400294 dm³
1 gallon = 3785411.783400294 mm³
1 gallon = 0.004951131685268308 yard³

Đổi từ quart sang các đơn vị thể tích khác
1 quart = 0.9463529463874238 Lít
1 quart = 9.463529463874238 đêxilít
1 quart = 94.6352946387424 xentilít
1 quart = 946.3529463874239 millilit
1 quart = 946.3529463874239 cc
1 quart = 946352.9463874239 microlitre
1 quart = 0.0009463529463874239 kilôlit
1 quart = 9.463529463874238e-7 mêgalit
1 quart = 0.25000000014195295 gallon
1 quart = 0.0009920634924014753 tun
1 quart = 0.0009463529463874239
1 quart = 946.3529463874239 cm³
1 quart = 0.9463529463874238 dm³
1 quart = 946352.9463874239 mm³
1 quart = 0.0012377829220199049 yard³

Đổi từ tun sang các đơn vị thể tích khác
1 tun = 953.9237696335338 Lít
1 tun = 9539.237696335338 đêxilít
1 tun = 95392.37696335338 xentilít
1 tun = 953923.7696335338 millilit
1 tun = 953923.7696335338 cc
1 tun = 953923769.6335338 microlitre
1 tun = 0.9539237696335338 kilôlit
1 tun = 0.0009539237696335337 mêgalit
1 tun = 252.00000005723544 gallon
1 tun = 1007.9999996565874 quart
1 tun = 0.9539237696335338
1 tun = 953923.7696335338 cm³
1 tun = 953.9237696335338 dm³
1 tun = 953923769.6335338 mm³
1 tun = 1.2476851849709938 yard³

Đổi từ sang các đơn vị thể tích khác
1 = 1000 Lít
1 = 10000 đêxilít
1 = 100000 xentilít
1 = 1000000 millilit
1 = 1000000 cc
1 = 1000000000 microlitre
1 = 1 kilôlit
1 = 0.001 mêgalit
1 = 264.17205240000004 gallon
1 = 1056.688209 quart
1 = 1.048301795 tun
1 = 1000000 cm³
1 = 1000 dm³
1 = 1000000000 mm³
1 = 1.3079506189999999 yard³

Đổi từ cm³ sang các đơn vị thể tích khác
1 cm³ = 0.001 Lít
1 cm³ = 0.01 đêxilít
1 cm³ = 0.1 xentilít
1 cm³ = 1 millilit
1 cm³ = 1 cc
1 cm³ = 1000 microlitre
1 cm³ = 0.000001 kilôlit
1 cm³ = 9.999999999999999e-10 mêgalit
1 cm³ = 0.00026417205240000005 gallon
1 cm³ = 0.001056688209 quart
1 cm³ = 0.000001048301795 tun
1 cm³ = 0.000001
1 cm³ = 0.001 dm³
1 cm³ = 1000 mm³
1 cm³ = 0.000001307950619 yard³

Đổi từ dm³ sang các đơn vị thể tích khác
1 dm³ = 1 Lít
1 dm³ = 10 đêxilít
1 dm³ = 100 xentilít
1 dm³ = 1000 millilit
1 dm³ = 1000 cc
1 dm³ = 1000000 microlitre
1 dm³ = 0.001 kilôlit
1 dm³ = 0.000001 mêgalit
1 dm³ = 0.2641720524 gallon
1 dm³ = 1.056688209 quart
1 dm³ = 0.001048301795 tun
1 dm³ = 0.001
1 dm³ = 1000 cm³
1 dm³ = 1000000 mm³
1 dm³ = 0.001307950619 yard³

Đổi từ mm³ sang các đơn vị thể tích khác
1 mm³ = 0.000001 Lít
1 mm³ = 0.00001 đêxilít
1 mm³ = 0.0001 xentilít
1 mm³ = 0.001 millilit
1 mm³ = 0.001 cc
1 mm³ = 1 microlitre
1 mm³ = 1e-9 kilôlit
1 mm³ = 1e-12 mêgalit
1 mm³ = 2.6417205240000003e-7 gallon
1 mm³ = 0.000001056688209 quart
1 mm³ = 1.048301795e-9 tun
1 mm³ = 1e-9
1 mm³ = 0.001 cm³
1 mm³ = 0.000001 dm³
1 mm³ = 1.307950619e-9 yard³

Đổi từ yard³ sang các đơn vị thể tích khác
1 yard³ = 764.5548581677762 Lít
1 yard³ = 7645.548581677762 đêxilít
1 yard³ = 76455.48581677763 xentilít
1 yard³ = 764554.8581677761 millilit
1 yard³ = 764554.8581677761 cc
1 yard³ = 764554858.1677762 microlitre
1 yard³ = 0.7645548581677762 kilôlit
1 yard³ = 0.0007645548581677762 mêgalit
1 yard³ = 201.97402605457236 gallon
1 yard³ = 807.8961037595565 quart
1 yard³ = 0.8014842301932502 tun
1 yard³ = 0.7645548581677762
1 yard³ = 764554.8581677761 cm³
1 yard³ = 764.5548581677762 dm³
1 yard³ = 764554858.1677762 mm³